Informatie

Groepsindeling en team 2019-2020

Groep Leerkracht(en)
Groep 1/2A Grietje Mink (ma t/m vrij)
Groep 2B/3 Rixt Busser (ma, di)
  Coby de Vries (woe t/m vrij)
Imke Nijholt (ma t/m vrij ) onderwijsassistent
Groep 4/5 Fleur Weijer (ma, di, do, vrij)
  Christa Nieuwenhuis (di, wo)
Groep 6 Hilde Nijboer (ma en vrij)
  Jolanda Goudriaan (di, wo en do)
Groep 7/8 Monique van Oosten (ma, di, wo en vrij)
  Lilian Kroon (do)
Plusklas Lilian Kroon (wo)
Interne begeleider Tia de Haan (di, wo en do oneven week)
Directie Anky Kerkstra (ma t/m do)