Informatie

Groepsindeling en team

Groep Leerkracht(en)
Groep 1 Grietje Mink (ma t/m vrij)
Groep 2/3 Rixt Busser (ma t/m di)
 

Coby de Vries (woe t/m vrij)
Imke Nijholt (ma t/m vrij ) onderwijsassistent

Groep 4/5a Elsbeth Yedema (ma t/m do)
  Hilde Nijboer (vrij)
Groep 5a/6 Hilde Nijboer (ma en wo)
  Jolanda Goudriaan (di, do en vrij)
Groep 7/8 Maarten Simmelink (ma t/m vrij)
Groep 1 t/m 8 Margriet Sijperda (ma, di)
Plusklas Lilian Kroon (do)
Interne begeleider Tia de Haan (di en wo)
Directie Anky Kerkstra (ma t/m do)